Informacje prawne

Preambuła:

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usługi świadczonej przez oficjalny-test-iq.com. Usługa oficjalny-test-iq.com jest świadczona przez WikiWeb LTD - 20-22 Wenlock Road London, N1 7GU - UK, pod nazwą oficjalny-test-iq.com (dalej jako "oficjalny-test-iq.com"). Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich Klientów oficjalny-test-iq.com, niezależnie od tego, czy usługi są świadczone bezpłatnie, czy odpłatnie, oraz niezależnie od miejsca korzystania z usługi, czy to w Europie, czy za granicą. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy. Nie akceptujemy od Klientów innych warunków. Poprzez dokonanie rejestracji Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść i go akceptuje. Klient akceptuje niniejszy Regulamin, zaznaczając odpowiednie pole, oznaczone jako "Akceptuję Regulamin". Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy.

1 - Zakres umowy

(1) Zakres umowy obejmuje korzystanie z usługi oficjalny-test-iq.com przez subskrybentów oraz świadczenie tej usługi na stronie internetowej. (2) oficjalny-test-iq.com umożliwia swoim Klientom dostęp do usług po dokonaniu opłaty za subskrypcję, opłaty administracyjnej oraz miesięcznej opłaty (patrz artykuł 2 poniżej). W tym celu Klient musi wypełnić formularz zgodnie z określonymi kryteriami. (3) Odpowiedzi Klienta na pytania dotyczące tworzenia i uzupełniania jego profilu są przechowywane w bazie danych i mogą być porównywane z innymi danymi związanymi z oficjalny-test-iq.com, a także wynajmowane lub sprzedawane osobom trzecim.

2 - Zawarcie umowy

(1) Korzystanie z usługi oficjalny-test-iq.com wymaga wcześniejszej rejestracji Klienta. Rejestracja i przeprowadzenie testu IQ są bezpłatne. Klienci zawierają więc bezpłatną umowę na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Aby otrzymać wyniki testów IQ, pobierana jest opłata w wysokości 9.90 zł, w tym podatek VAT. Opłata rejestracyjna na stronie wynosi 69.90 zł, w tym podatek VAT, płatne w dniu uzyskania dostępu do wyników testu. Po dokonaniu płatności Klient ma dostęp do interfejsu klienta i może w dowolnym momencie zapraszać przyjaciół przez e-mail do przeprowadzenia testu IQ. Wyniki są również dostępne na interfejsie klienta. Usługa ta jest płatna 59.90 zł miesięcznie, w tym podatek VAT, przez okres minimalny trzech miesięcy. Po upływie trzech miesięcy usługa zostanie automatycznie przedłużona.

(2) Akceptując ogólne warunki handlowe, Klient akceptuje zawarcie powyższej umowy i nie może kwestionować związanych z nią opłat. Jeśli Klient chce zrezygnować z subskrypcji, powinien skontaktować się z obsługą klienta poprzez link "Obsługa klienta" na interfejsie klienta. Rezygnacja może nastąpić po upływie trzech miesięcy od daty wniosku i tylko wtedy, gdy data rezygnacji jest po trzech miesiącach od zawarcia umowy w związku z potwierdzeniem umowy i/lub ogólnymi warunkami handlowymi. Jeśli Klient rezygnuje z umowy w ciągu pierwszych trzech miesięcy, wniosek zostanie uwzględniony po zakończeniu obowiązkowego trzymiesięcznego okresu.

3 - Warunki korzystania

(1) Nabyta przez Klienta subskrypcja nie może być udostępniana innym osobom i nie jest przenoszalna. Klient zobowiązuje się nie udzielać innym osobom dostępu do usługi, ani dobrowolnie, ani przez niedbalstwo.

(2) Klient jest zobowiązany niezwłocznie informować oficjalny-test-iq.com o zmianach swoich danych osobowych, które są niezbędne do świadczenia umówionej usługi. Dotyczy to zwłaszcza zmiany ważności karty kredytowej lub danych bankowych, które są używane w związku z usługą.

(3) Klient zobowiązuje się do zachowania poufności. Klient nie jest uprawniony do tworzenia, rozpowszechniania, publikowania lub w jakikolwiek sposób udostępniania osobom trzecim żadnych następujących treści bez wyraźnej uprzedniej zgody autora:

(4) Klient zobowiązuje się korzystać z oferowanych usług wyłącznie w celach prywatnych, tj. wyłącznie do celów osobistego udostępniania. Wszelkie korzystanie z platformy usług w celach komercyjnych lub przemysłowych jest zabronione. Dotyczy to w szczególności, ale nie wyłącznie, korzystania z usługi w celach reklamowych lub oferowania towarów lub usług lub przekazywania/rozpowszechniania danych osoby trzeciej.

(5) Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków korzystania w celu ochrony innych klientów oficjalny-test-iq.com. Klient nie może nadużywać usługi oficjalny-test-iq.com. Oznacza to w szczególności, ale nie wyłącznie, że Klient nie jest uprawniony do:

  • Naruszania praw człowieka lub ogólnych praw indywidualnych innych klientów ani publikowania ani rozpowszechniania nielegalnych plików ani innych materiałów w profilu klienta za pośrednictwem usługi oficjalny-test-iq.com (w szczególności materiałów oszczerczych lub pornograficznych lub materiałów szkodzących reputacji innych osób)
  • Kontaktowania się z klientami w celach oszustwa - szkodzenia innym klientom w dowolny sposób lub ich nękania

(6) Klient zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogą zakłócić lub zagrozić prawidłowemu działaniu lub nieprzerwanej dostępności usługi oficjalny-test-iq.com. Dotyczy to w szczególności, ale nie wyłącznie, następujących działań:

  • Wysyłanie masowych wiadomości
  • Zapisywanie plików, oprogramowania lub innych uszkodzonych danych w profilu klienta lub ich rozpowszechnianie za pośrednictwem tej usługi
  • Zapisywanie materiałów (zdjęcia, teksty, oprogramowanie itp.), które mogą naruszać prawa własności intelektualnej osób trzecich i/lub których Klient nie może dostarczyć dowodów na prawa użytkowania w profilu klienta lub ich rozpowszechnianie za pośrednictwem usługi

(7) oficjalny-test-iq.com może sprawdzać informacje i materiały, które są przechowywane w profilach klientów i mogą być przedmiotem nieuprawnionego i nielegalnego wykorzystania. oficjalny-test-iq.com może również sprawdzać zgodność z powyższymi warunkami, a także zgodność z obowiązującym prawem specjalnym oraz zapewniać nieprzerwane funkcjonowanie i dostępność usługi. Jednakże, oficjalny-test-iq.com nie jest zobowiązane do tego. W przypadku stwierdzenia naruszenia, oficjalny-test-iq.com ma prawo usunąć lub zmienić dowolną informację lub materiał oraz zablokować dostęp. W przypadku wątpliwości,oficjalny-test-iq.com ma prawo do ostatecznej decyzji w sprawie akceptacji dotyczącego wykorzystania. Nieuprawnione korzystanie z usługi oficjalny-test-iq.com może wiązać się z konsekwencjami cywilnymi lub karnymi.

(8) Klient zobowiązuje się do komunikowania się z oficjalny-test-iq.com za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane na stronach internetowych lub pocztą, o ile niniejsze warunki nie wskazują innych sposobów kontaktu wprost na stronie internetowej. oficjalny-test-iq.com zazwyczaj wysyła powiadomienia do zarejestrowanych klientów za pomocą wzorca ekranowego. oficjalny-test-iq.com może również kontaktować się z klientem za pośrednictwem podanego w profilu adresu e-mail.

(9) Klient przeczytał i akceptuje, że treści, które przesyła na stronie internetowej oficjalny-test-iq.com, mogą być przeglądane przez członków znajdujących się na jego liście rekomendacyjnej, nawet jeśli inni członkowie zasubskrybowali usługi Interdate za pośrednictwem innych stron internetowych należących do firmy lub jej partnerów.

(10) Klient przeczytał i akceptuje, że oficjalny-test-iq.com może wysyłać wiadomości w jego imieniu w celu zapoznania go z platformą i nawiązania kontaktu z innymi członkami. Klient może w dowolnym momencie dezaktywować tę funkcję w swoim profilu.

4 - Warunki anulowania i polityka zwrotów

(11) Ponieważ wszystkie usługi są dostępne wyłącznie w formie cyfrowej, użytkownik potwierdza poprzez akceptację niniejszych warunków korzystania, że rozumie, iż usługi są uznawane za dostarczone użytkownikowi od momentu, gdy określone treści cyfrowe (np. dostęp do oficjalny-test-iq.com -serwisu gier, certyfikat wyników testów) są dostępne dla użytkownika.

(12) Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, poprzez akceptację niniejszych warunków potwierdza się, że użytkownik rozumie, iż treści cyfrowe (certyfikat testu) udostępnione użytkownikowi nie mogą być anulowane i zwrócone dostawcy. Dostawca nie jest zobowiązany do dokonania zwrotu opłat za anulowane usługi, które zostały dostarczone użytkownikowi przed ich anulowaniem, chyba że warunki te stanowią inaczej.

(13) Kupującoficjalny-test-iq.com, zostaną naliczone kwoty i subskrypcje wyświetlane na stronie kasy. Możesz anulować swoją subskrypcję w dowolnym momencie, klikając po prostu na link rezygnacji na stronie głównej witryny lub w interfejsie obsługi klienta.

(14) Jeśli zdecydujesz się anulować swoją subskrypcję, nie ma problemu, możesz to zrobić w dowolnym momencie, klikając na link rezygnacji na stronie głównej lub w swoim interfejsie klienta. Klikając na ten link, musisz jedynie podać swój adres e-mail, który użyłeś przy zakładaniu konta, a następnie twoja subskrypcja zostanie automatycznie zakończona. Otrzymasz e-mail potwierdzający anulowanie subskrypcji, a my przestaniemy naliczać powtarzające się płatności i nie będziemy cię już obciążać. Zauważ, że możesz bez problemu anulować swoje bieżące subskrypcje w dowolnym momencie i korzystać z naszych usług do końca miesięcznego okresu. Jednakże, na mocy tych warunków, rozumie się, że nie możesz żądać zwrotu wcześniej zapłaconych kwot w odniesieniu do daty anulowania subskrypcji.