Ogólne warunki sprzedaży

1. Prezentacja witryny

W myśl artykułu 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie zaufania do gospodarki cyfrowej, do wiadomości użytkowników witryny oficjalny-test-iq.com podawana jest tożsamość różnych podmiotów interweniujących w ramach działań z zakresu realizacji i monitorowania:

Właściciel: WIKIWEB LTD 20-22 Wenlock Road London, N1 7GU - UK
Twórca: WIKIWEB LTD
Odpowiedzialny za publikację: WIKIWEB LTD – info@oficjalny-test-iq.com
Odpowiedzialny za publikację jest osobą fizyczną lub prawną.

2. Ogólne warunki korzystania z witryny i oferowanych usług.

Korzystanie z witryny oficjalny-test-iq.com oznacza całkowitą akceptację ogólnych warunków korzystania przedstawionych poniżej. Warunki korzystania mogą ulec zmianie lub zostać uzupełnione w dowolnym momencie, tak więc użytkowników oficjalny-test-iq.com zachęca się do systematycznego sprawdzania warunków korzystania.

Witryna jest zazwyczaj dostępna dla użytkowników przez cały czas. Niemniej WIKIWEB LTD może postanowić o przerwie na potrzeby konserwacji technicznej, dokładając starań, aby powiadomić użytkowników z wyprzedzeniem o terminach i godzinach przeprowadzania prac.

Witryna oficjalny-test-iq.com jest systematycznie aktualizowana przez WIKIWEB LTD. W podobny sposób informacje prawne mogą ulec zmianie w dowolnym momencie: w gestii użytkownika pozostaje zatem jak najczęstsze sprawdzanie ich.

3. Opis świadczonych usług.

Witryna oficjalny-test-iq.com ma na celu dostarczanie informacji dotyczących całej działalności spółki.

Spółka WIKIWEB LTD dokłada starań, aby dostarczać w witrynie oficjalny-test-iq.com możliwe jak najbardziej precyzyjnych informacji. Niemniej nie odpowiada za ewentualne pominięcia, niedokładności i braki w zakresie aktualizacji, niezależnie od ich charakteru, wynikające z działań własnych lub partnerów, którzy dostarczają jej informacji.

Wszystkie informacje podawane w witrynie oficjalny-test-iq.com mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ponadto dane zamieszczane w witrynie oficjalny-test-iq.com nie są wyczerpujące. Są podawane z zastrzeżeniem zmian, które są wprowadzane w chwili ich umieszczenia w Internecie.

4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

Witryna korzysta z technologii JavaScript.

Witryna internetowa nie odpowiada za szkody materialne związane z korzystaniem z niej. Ponadto użytkownik witryny zobowiązuje się do korzystania z witryny za pomocą najnowszego sprzętu, wolnego od wirusów, oraz ze zaktualizowanej przeglądarki najnowszej generacji.

5. Własność intelektualna i fałszerstwa.

WIKIWEB LTD jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawa do korzystania ze wszystkich dostępnych elementów witryny, w szczególności tekstów, zdjęć, grafik, logo, ikonek, dźwięków, oprogramowania.

Wszelkie powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptowanie jakichkolwiek elementów witryny lub ich części, niezależnie od stosowanych środków lub procesów, jest zabronione bez uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie przez: WIKIWEB LTD.

Każde nieupoważnione korzystanie z witryny lub z któregokolwiek z jej elementów, które ona zawiera, zostanie uznane za naruszenie i będzie ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i kolejnych Kodeksu własności intelektualnej.

6. Ograniczenia odpowiedzialności.

WIKIWEB LTD nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie powstałe w sprzęcie użytkownika w trakcie dostępu do witryny oficjalny-test-iq.com, w następstwie korzystania ze sprzętu niezgodnego ze specyfikacją podaną w punkcie 4, wystąpieniem błędu lub niekompatybilnością.

WIKIWEB LTD nie ponosi także odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak na przykład utrata rynku lub utrata możliwości) w następstwie korzystania z witryny oficjalny-test-iq.com.

Strefy interaktywne (możliwość zadawania pytań w strefie do kontaktów) są do dyspozycji użytkowników. WIKIWEB LTD zastrzega sobie prawo do usuwania, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczanych w tej strefie, które byłyby sprzeczne z prawem obowiązującym we Francji, w szczególności z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych. W stosownych przypadkach WIKIWEB LTD zastrzega sobie także możliwość pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, zwłaszcza w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od zastosowanego nośnika (tekst, fotografia itp.).

7. Zarządzanie danymi osobowymi.

We Francji dane osobowe są w szczególności chronione na podstawie ustawy nr°78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., ustawy nr°2004-801 z dnia 6 lipca 2004 r., artykułu L. 226-13 kodeksu karnego i dyrektywy europejskiej z dnia 24 października 1995 r.

Podczas korzystania z witryny oficjalny-test-iq.com, gromadzone mogą być następujące dane: URL linków za pośrednictwem których użytkownik uzyskał dostęp do witryny oficjalny-test-iq.com, dostawca dostępu dla użytkownika, adres protokołu internetowego (IP) użytkownika.

W każdym przypadku WIKIWEB LTD gromadzi dane osobowe dotyczące użytkownika wyłącznie na potrzeby niektórych serwisów proponowanych w witrynie oficjalny-test-iq.com Wprowadzając dane samodzielnie użytkownik przekazuje je z pełną świadomością. Użytkownik witryny oficjalny-test-iq.com jest informowany o obowiązku lub dobrowolności podania tychże danych.

Zgodnie z postanowieniami artykułu 38 i kolejnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o informatyce, plikach i swobodach obywatelskich, każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i sprzeciwu wobec ich przetwarzania, występując z pisemnym wnioskiem, który powinien zostać opatrzony podpisem, dołączając kopię dokumentu tożsamości wraz z podpisem posiadacza tegoż dokumentu i wskazaniem adresu, na który ma zostać przesłana odpowiedź.

Żadne dane osobowe użytkownika witryny oficjalny-test-iq.com nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, cedowane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku na rzecz osób trzecich. Jedynie w przypadku przejęcia spółki WIKIWEB LTD i posiadanych przez nią praw możliwe byłoby przekazanie wspomnianych danych ewentualnemu nabywcy, który z kolei byłby zobowiązany w stosunku do użytkownika witryny oficjalny-test-iq.com tym samym obowiązkiem dotyczącym ochrony danych i wprowadzania zmian w tychże danych.

Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r., która jest transpozycją dyrektywy 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

8. Linki tekstowe i pliki cookie

Witryna oficjalny-test-iq.com zawiera pewną liczbę linków tekstowych do innych witryn, zamieszczonych za zgodą WIKIWEB LTD. Niemniej WIKIWEB LTD nie ma możliwości sprawdzania udostępnianych w ten sposób witryn i nie ponosi w związku tym jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Nawigacja w witrynie oficjalny-test-iq.com może spowodować zainstalowanie plików cookie w komputerze użytkownika. Cookie to plik niewielkich rozmiarów, który nie umożliwia identyfikacji użytkownika, ale rejestruje informacje dotyczące nawigowania po witrynie. Uzyskane w ten sposób dane mają ułatwić późniejszą nawigację w witrynie i mają także za zadanie umożliwić różne pomiary odwiedzin.

Odmowa zainstalowania pliku cookie może skutkować uniemożliwieniem dostępu do niektórych usług. Użytkownik ma niemniej możliwość skonfigurowania swojego komputera w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookie:

Przeglądarka Internet Explorer: w zakładce narzędzie (piktogram w kształcie kółka zębatego u góry po prawej) / opcje internetowe. Kliknij Poufność i wybierz Zablokuj wszystkie pliki cookie. Zatwierdź, klikając OK.

Przeglądarka Firefox: w górnej części okna przeglądarki, kliknij przycisk Firefox, następnie przejdź do zakładki Opcje. Kliknij zakładkę Prywatność. Ustaw Zasady przechowywania na: używać parametrów spersonalizowanych dla historii. Na koniec usuń zaznaczenie, aby dezaktywować pliki cookie.

Przeglądarka Safari: kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki piktogram menu (w postaci kółka zębatego). Wybierz Ustawienia. Kliknij Wyświetl ustawienia zaawansowane. W sekcji „Poufność”, kliknij Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” możesz zablokować pliki cookie.

Przeglądarka Chrome: kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki piktogram menu (w postaci kółka zębatego). Wybierz Ustawienia. Kliknij Wyświetl ustawienia zaawansowane. W sekcji „Poufność”, kliknij Preferencje. W zakładce „Poufność” możesz zablokować pliki cookie.

9. Anulowanie i polityka zwrotu kosztów

Z uwagi na fakt, że wszystkie Usługi świadczone są wyłącznie w formie cyfrowej, wyrażając zgodę na niniejsze warunki świadczenia Usług, Użytkownik potwierdza, że rozumie, iż Usługi uznaje się za zrealizowane na rzecz Użytkownika od momentu, kiedy dane treści cyfrowe (certyfikat z wynikami testu lub dostęp do systemu testowego) zostają udostępnione Użytkownikowi. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, Użytkownik potwierdza, że rozumie, iż treści cyfrowe, które zostały udostępnione nie mogą zostać anulowane ani zwrócone Dostawcy Usług. Dostawca Usług nie ma obowiązku zwrotu kosztów w związku z jakimkolwiek anulowaniem usług, które zostały Użytkownikowi dostarczone przed anulowaniem.

Użytkownik może anulować swoją subskrypcję w dowolnym momencie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W takim przypadku Użytkownik powinien jedynie ponieść koszty usług, które zostały mu dostarczone przed anulowaniem. Aby rozpocząć procedurę anulowania, Użytkownik musi wypełnić formularz anulowania w witrynie lub przesłać do Dostawcy Usług wiadomość e-mail (adres e-mail: info@oficjalny-test-iq.com) z następującymi danymi: temat wiadomości Użytkownika powinien brzmieć „Anulowanie Umowy”, a w treści wiadomości należy wpisać imię i nazwisko odraz dres e-mail.

Jeżeli Użytkownik anuluje swoją subskrypcję jak wskazano w postanowieniu niniejszych warunków powyżej, Użytkownik może wnioskować o zwrot kosztów za miesiąc bieżący, w którym Użytkownik złożył wniosek o anulowanie, pod warunkiem że Użytkownik uiścił już opłatę subskrypcyjną przed anulowaniem. Aby rozpocząć procedurę zwrotu kosztów, Użytkownik musi wypełnić formularz wniosku w witrynie lub przesłać do Dostawcy Usług wiadomość e-mail (adres e-mail: info@oficjalny-test-iq.com) z następującymi danymi: temat wiadomości użytkownika powinien brzmieć „Wniosek o refundację”, a w treści wiadomości należy wpisać imię i nazwisko, adres e-mail użyty do przesłania certyfikatu wyników IQ oraz dane rachunku bankowego Użytkownika.

Dostawca Usług ma obowiązek rozpatrzyć wszystkie wnioski Użytkownika dotyczące anulowania Usług lub zwrotu kosztów w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

10. Obowiązujące prawo i sąd właściwy

Wszelkie spory związane z korzystaniem z witryny oficjalny-test-iq.com podlegają prawu francuskiemu. Sądem właściwym są wyłącznie właściwe sądy w Paryżu.

11. Główne ustawy mające zastosowanie

Ustawa nr°78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., zmieniona ustawą nr°2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie informatyki, plików i swobód obywatelskich.

Ustawa nr°2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r, w sprawie zaufania do gospodarki cyfrowej.

12. Terminologia

Użytkownik: internauta, który łączy się ze wskazaną wyżej witryną i korzysta z niej.

Dane osobowe: „Informacje, które umożliwiają, niezależnie od swojej postaci, bezpośrednio lub pośrednio, zidentyfikowanie osoby fizycznej, do której się odnoszą” (artykuł 4 ustawy nr°78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).