zastrzeżenie

1. Prezentacja strony

Zgodnie z artykułem 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki elektronicznej, użytkownicy strony internetowej oficjalny-test-iq.com są informowani o tożsamości różnych operatorów w kontekście jej tworzenia i działania:

Właściciel: WikiWeb Ltd 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU - UK
Email: info@oficjalny-test-iq.com

2. Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego i oferowanych usług

Korzystanie z serwisu oficjalny-test-iq.com oznacza pełne i bezwarunkowe akceptowanie niniejszych ogólnych warunków, opisanych poniżej. Warunki te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, dlatego też użytkowników serwisu oficjalny-test-iq.com zachęca się do regularnego zapoznawania się z nimi.

Strona ta jest zwykle dostępna dla użytkowników przez cały czas. Jednakże, WikiWeb LTD może zdecydować o przerwie technicznej związanej z konserwacją, starając się wcześniej poinformować użytkowników o datach i godzinach przeprowadzenia tych prac.

Strona oficjalny-test-iq.com jest regularnie aktualizowana przez WikiWeb LTD. Podobnie, informacje prawne mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, jednak będą one obowiązywać użytkowników, którzy są zaleceni do regularnego zapoznawania się z nimi w celu pozostania poinformowanym.

3. Opis świadczonych usług

Celem strony internetowej oficjalny-test-iq.com jest dostarczanie informacji dotyczących wszystkich działań firmy.

WikiWeb LTD stara się zapewnić, że informacje udostępniane na stronie oficjalny-test-iq.com są jak najbardziej dokładne. Jednakże, WikiWeb LTD nie ponosi odpowiedzialności za pominięcia, niedokładności i braki w aktualizacji, zarówno własne, jak i partnerów zewnętrznych dostarczających te informacje.

Wszystkie informacje podane na stronie oficjalny-test-iq.com mają charakter informacyjny i podlegają zmianom. Ponadto, informacje zawarte na stronie oficjalny-test-iq.com nie są wyczerpujące. Udostępniane informacje mogą ulec zmianie po opublikowaniu ich online.

4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych

Strona korzysta z technologii JavaScript.

Strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne wynikające z korzystania z niej. Ponadto, użytkownik strony zobowiązuje się do korzystania z niej za pomocą aktualnego sprzętu, wolnego od wirusów i z zaktualizowaną przeglądarką najnowszej generacji.

5. Własność intelektualna i podrabianie

WikiWeb LTD jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawa użytkowania do wszystkich elementów dostępnych na stronie, w tym tekstów, zdjęć, grafik, logo, ikon, dźwięków i oprogramowania.

Wszelkie reprodukcje, przedstawienia, modyfikacje, publikacje, adaptacje wszystkich lub części elementów strony, niezależnie od użytecznej metody lub procesu, są zabronione, chyba że uzyskano uprzednią pisemną zgodę WikiWeb LTD.

Niedozwolone korzystanie z witryny lub dowolnego z jej elementów będzie uważane za podrabianie i podlegać będzie przepisom prawnym artykułów L.335-2 i nast. kodeksu własności intelektualnej.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

Spółka WikiWeb LTD nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i pośrednie szkody wynikające z uszkodzenia sprzętu użytkownika podczas korzystania z witryny oficjalny-test-iq.com, wynikające zarówno z użycia sprzętu, który nie spełnia wymagań określonych w punkcie 4, jak i wynikające z wystąpienia błędu lub niezgodności.

Spółka WikiWeb LTD nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie (na przykład utrata umowy lub utrata okazji) wynikające z korzystania z witryny oficjalny-test-iq.com.

Przestrzenie interaktywne (możliwość zadawania pytań w obszarze kontaktowym) są dostępne dla użytkowników. Spółka WikiWeb LTD zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez wcześniejszego ostrzeżenia, wszelkich treści zapisanych w tej przestrzeni, które naruszają obowiązujące przepisy prawa we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W razie konieczności spółka WikiWeb LTD zastrzega sobie również prawo do dochodzenia odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej użytkownika, zwłaszcza w przypadku wysyłania wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od używanego medium (tekst, fotografie itp.).

7. Zarządzanie danymi osobowymi

W Republice Francuskiej dane osobowe są chronione na podstawie ustawy nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., ustawy nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r., artykułu L. 226-13 Kodeksu Karnego i dyrektywy europejskiej z dnia 24 października 1995 r.

Poniższe informacje mogą być gromadzone podczas korzystania z witryny oficjalny-test-iq.com: adres URL linków, za pomocą których użytkownik uzyskał dostęp do witryny oficjalny-test-iq.com, dostawca dostępu użytkownika oraz adres protokołu internetowego (IP) użytkownika.

Spółka WikiWeb LTD gromadzi jedynie informacje osobowe dotyczące użytkowników w celu świadczenia określonych usług oferowanych na witrynie oficjalny-test-iq.com. Użytkownicy świadomie podają te informacje, zwłaszcza podczas samodzielnego wprowadzania ich. Użytkownicy witryny oficjalny-test-iq.com są informowani o obowiązku lub braku obowiązku podania tych informacji.

Zgodnie z przepisami artykułów 38 i następnych ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej informatyki, plików i wolności obywatelskich wszyscy użytkownicy mają prawo dostępu, poprawiania i sprzeciwu wobec danych osobowych dotyczących ich, poprzez złożenie pisemnego i podpisanego wniosku wraz z kopią dokumentu tożsamości zawierającym podpis wnioskodawcy, wskazującym adres, na który ma zostać wysłana odpowiedź.

Żadne z informacji osobowych użytkownika witryny oficjalny-test-iq.com nie jest publikowane, wymieniane, przekazywane, zbywane ani sprzedawane osobie trzeciej bez wiedzy użytkownika. Tylko w przypadku zakupu spółki WikiWeb LTD i jej praw możliwe jest przekazanie tych informacji nabywcy, który z kolei będzie podlegał takiej samej zobowiązaniu w zakresie przechowywania i modyfikacji danych w odniesieniu do użytkownika witryny oficjalny-test-iq.com.

Witryna nie jest zgłoszona do CNIL, ponieważ nie gromadzi informacji osobowych. WebNetCrea.

Bazy danych są chronione zgodnie z prawem z dnia 1 lipca 1998 r., które przenosi dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. dotyczącą ochrony prawnej baz danych.

8. Linki hipertekstowe i pliki cookie

Witryna oficjalny-test-iq.com zawiera pewną liczbę linków hipertekstowych do innych stron internetowych, zainstalowanych za zgodą spółki WikiWeb LTD. Jednakże niemożliwe jest zweryfikowanie zawartości odwiedzanych w ten sposób witryn, dlatego też spółka WikiWeb LTD nie ponosi odpowiedzialności za ten fakt.

Przeglądanie witryny oficjalny-test-iq.com może spowodować instalację plików cookie na urządzeniu użytkownika. Plik cookie to mały plik, który nie umożliwia identyfikacji użytkownika, ale przechowuje informacje o korzystaniu z witryny. Dane uzyskane w ten sposób mają na celu ułatwienie późniejszego przeglądania witryny oraz umożliwienie różnych pomiarów częstotliwości odwiedzających.

Odmowa instalacji pliku cookie może blokować dostęp do niektórych usług. Niemniej jednak użytkownicy mogą skonfigurować swoje komputery w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookie:

Dla przeglądarki Internet Explorer: zakładka Narzędzia (ikona koła zębatego u góry po prawej) / opcje internetowe. Kliknij zakładkę Prywatność i wybierz Blokuj wszystkie pliki cookie. Potwierdź OK.

Dla przeglądarki Firefox: na górze okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do zakładki Opcje. Kliknij zakładkę Prywatność. Ustaw Reguły przechowywania na: korzystaj z ustawień niestandardowych dla historii. Następnie odznacz, aby wyłączyć pliki cookie.

Dla przeglądarki Safari: Kliknij ikonę menu (symbolizowaną przez koło zębate) u góry po prawej stronie przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij Wyświetl zaawansowane ustawienia. Kliknij Ustawienia zawartości w sekcji "Prywatność". Możesz blokować pliki cookie w sekcji "Pliki cookie".

Dla przeglądarki Chrome: Kliknij ikonę menu (symbolizowaną przez trzy poziome linie) u góry po prawej stronie przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij Wyświetl zaawansowane ustawienia. Kliknij Preferencje w sekcji "Prywatność". Możesz blokować pliki cookie w zakładce "Prywatność".

9. Polityka anulowania i zwrotów

Biorąc pod uwagę, że wszystkie usługi są dostarczane wyłącznie w formie cyfrowej, akceptując te warunki i zasady, użytkownik potwierdza, że rozumie, iż usługi będą uważane za dostarczone użytkownikowi od momentu udostępnienia konkretnych treści cyfrowych (świadectwo wyników testu lub dostęp do systemu testowego). Zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2011/83/UE i dyrektywy Rady z dnia 25 października 2011 r. dotyczącej ochrony konsumentów, użytkownik potwierdza, że rozumie, iż udostępnione mu treści cyfrowe nie mogą zostać anulowane i zwrócone dostawcy usług. Dostawca usług nie ma obowiązku zwracać opłat za usługi, które nie zostały dostarczone użytkownikowi przed anulowaniem.

Użytkownicy mogą wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie bez dodatkowych kosztów. W takim przypadku użytkownik zostanie poproszony tylko o zapłatę za usługi, które zostały uzgodnione przed anulowaniem. Aby dokonać anulowania, użytkownik musi wypełnić formularz anulowania na stronie internetowej lub wysłać e-mail do dostawcy usług (adres e-mail: info@oficjalny-test-iq.com) zawierający następujące informacje: użytkownik musi wpisać "Anulowanie umowy" w temacie wiadomości, a treść wiadomości musi zawierać imię, nazwisko i adres e-mail.

Jeśli użytkownik anuluje swoje subskrypcję zgodnie z postanowieniami punktu powyższych warunków, użytkownik może wystąpić o zwrot opłaty za miesiąc, w którym złożył żądanie anulowania, pod warunkiem, że użytkownik już zapłacił opłaty za subskrypcję przed anulowaniem. Aby rozpocząć procedurę zwrotu, użytkownik musi wypełnić formularz żądania zwrotu na stronie internetowej lub wysłać e-mail do dostawcy usług (adres e-mail: info@oficjalny-test-iq.com) zawierający następujące informacje: użytkownik musi wpisać "Żądanie zwrotu" w temacie wiadomości, a treść wiadomości musi zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail użyty do przesłania świadectwa wyników IQ oraz dane bankowe użytkownika.

Wszystkie zgłoszenia użytkownika dotyczące anulowania usług lub żądań zwrotu muszą zostać rozpatrzone przez dostawcę usług w ciągu 14 dni od otrzymania.

10. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Każdy spór dotyczący korzystania z witryny oficjalny-test-iq.com podlega prawu francuskiemu. Właściwość sądowa przysługuje sądom właściwym w Paryżu.

11. Główne dotyczące prawo

Ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., zmieniona przez ustawę nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. dotycząca informatyki, plików i wolności obywatelskich.

Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. dotycząca zaufania do gospodarki elektronicznej.

12. Słownik

Użytkownik: Użytkownik internetu, który loguje się i korzysta z danej witryny.

Dane osobowe: "informacje, które umożliwiają, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, zidentyfikowanie fizycznych osób, do których się odnoszą" (artykuł 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).