Informacje prawne

Wstęp:

Poniższe Ogólne warunki sprzedaży określają zasady korzystania z serwisu oficjalny-test-iq.com. Serwis oficjalny-test-iq.com jest udostępniany przez spółkę WIKIWEB LTD 20-22 Wenlock Road London, N1 7GU - UK oficjalny-test-iq.com (dalej "oficjalny-test-iq.com"). Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży są wyraźnie wiążące dla wszystkich klientów serwisu oficjalny-test-iq.com, niezależnie od korzystania z niego nieodpłatnie lub odpłatnie, a także niezależnie od miejsca korzystania, a więc czy będzie to na terenie USA czy poza granicami tego kraju. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży stanowią integralną część umowy. Inne warunki proponowane przez Klienta nie są akceptowane. Rejestrując się Klient potwierdza, że przeczytał i zrozumiał Ogólne warunki sprzedaży i je akceptuje. Klient akceptuje niniejsze Ogólne warunki sprzedaży wyrażając swoją zgodę poprzez kliknięcie odpowiedniego pola, to znaczy „Akceptuję Ogólne warunki sprzedaży”. Ogólne warunki sprzedaży stanowią zatem integralną część umowy.

1 - Przedmiot umowy

(1) Celem umowy jest korzystanie z oficjalny-test-iq.com przez Klientów subskrybujących tę usługę i udostępnianych im na jej stronie internetowej. (2) oficjalny-test-iq.com umożliwia swoim klientom dostęp do swoich usług na podstawie opłaty rejestracyjnej, opłaty administracyjnej i miesięcznej opłaty członkowskiej (patrz artykuł 2 poniżej). W tym celu klient musi wypełnić formularz opracowany według specjalnych kryteriów. (3) Odpowiedzi klientów na pytania użyte do utworzenia i uzupełnienia ich profilu zostaną zapisane w bazie danych i będą mogły być porównywane ze wszystkimi innymi danymi przechowywanymi przez oficjalny-test-iq.com i mogą być dzierżawione lub sprzedawane osobom trzecim.

2 - Zawarcie umowy

(1) Korzystanie z serwisu oficjalny-test-iq.com wymaga uprzedniej rejestracji Klienta. Rejestracja jest bezpłatna, podobnie jak test IQ. Klient zawiera zatem bezpłatną umowę z oficjalny-test-iq.com na podstawie niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży. Za uzyskanie wyników przeprowadzonych testów IQ należy uiścić opłatę 9,90zł brutto. Do tej opłaty należy dodać koszty rejestracji w witrynie w wysokości 69,90zł brutto, który należy opłacić w dniu zatwierdzenia dostępu do wyników testu. Po uiszczeniu tych opłat klient uzyska dostęp do strefy klienta, która umożliwia w dowolnym momencie zapraszanie za pośrednictwem poczty e-mail osób trzecich do poddania się testowi IQ. Wyniki tych testów będą dostępne za pośrednictwem strefy klienta, która daje także możliwość ich porównywania i tworzenia rankingów. Opłata za usługę wynosi 59,90zł brutto/miesięcznie i usługa będzie świadczona minimum przez 3 miesiące, po upływie których zostanie automatycznie przedłużona.

(2) Zatwierdzenie przez Klienta Ogólnych warunków sprzedaży oznacza, że akceptuje on zawarcie wspomnianej wyżej umowy i nie będzie mógł kwestionować związanych z nią kosztów. Jeżeli klient chce zrezygnować z subskrypcji, wystarczy że prześle list polecony za potwierdzeniem odbioru na adres WIKIWEB LTD, 20-22 Wenlock Road London, N1 7GU - Wielka Brytania z informacją o rezygnacji z subskrypcji. Wypowiedzenie subskrypcji należy złożyć z trzymiesięcznym wyprzedzeniem licząc od daty wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, pod warunkiem że data rozwiązania przypada po upływie trzech miesięcy zaangażowania z tytułu realizacji umowy lub Ogólnych warunków sprzedaży. Jeżeli klient wypowie umowę w ciągu trzech pierwszych miesięcy zaangażowania, wypowiedzenie będzie skuteczne w dniu, w którym kończy się zaangażowanie przez wspomniane wyżej trzy miesiące.

3 - Warunki korzystania

(1) Subskrypcja Klienta nie może być udostępniana innym osobom ani nie można jej przenosić. Klient zobowiązuje się nie udzielać dostępu do serwisu innym osobom ani dobrowolnie, ani w wyniku zaniedbania.

(2) Klient musi niezwłocznie poinformować oficjalny-test-iq.com o zmianie swoich danych osobowych, które będą niezbędne do świadczenia usługi przewidzianej w ramach umowy: ma to w szczególności istotne znaczenie w przypadku zmiany daty ważności karty kredytowej lub danych rachunku bankowego, które będą wykorzystywane w związku ze świadczoną usługą.

(3) Klient zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku poufności. Klient nie może bez uzyskania uprzednio wyraźnej zgody autora rozpowszechniać, publikować ani przekazywać osobom trzecim w jakiejkolwiek formie:

(4) Klient zobowiązuje się do korzystania z oferowanych usług wyłącznie do celów prywatnych, to znaczy wyłącznie do osobistej wymiany informacji. Każda forma wykorzystania platformy do celów handlowych lub przemysłowych jest zabroniona. Oznacza to w szczególności, choć nie wyłącznie, że serwis nie może być wykorzystywany do celów marketingowych, do oferowania towarów lub usług ani do przekazywania/upowszechniania danych osób trzecich.

(5) Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków użytkowania w zakresie ochrony innych klientów serwisu oficjalny-test-iq.com Zabrania się Klientowi wykorzystywania serwisu oficjalny-test-iq.com. Niezgodnie z przeznaczeniem. To oznacza między innymi, że Klient nie ma prawa do:

  • naruszania godności i praw człowieka lub ogólnych dóbr osobistych innych klientów, rozsyłania lub rozpowszechniania nielegalnej dokumentacji bądź innych materiałów na profilu klienta za pośrednictwem serwisu oficjalny-test-iq.com (zwłaszcza jakichkolwiek materiałów naruszających reputację, oszczerczych albo pornograficznych)
  • kontaktowania się z klientami w oszukańczych zamiarach – wykorzystywania innych klientów w jakikolwiek sposób lub nękania ich w jakikolwiek sposób

(6) Klient zobowiązuje się do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby zakłócić lub narazić na szwank prawidłowe funkcjonowanie a także nieprzerwaną dostępność serwisu oficjalny-test-iq.com, Obejmuje to między innymi:

  • masową wysyłkę wiadomości
  • zapisywanie plików, oprogramowania lub innych zanieczyszczonych danych w profilu Klienta albo rozpowszechnianie tychże za pośrednictwem serwisu
  • zapisywanie wszelkiego rodzaju materiałów (zdjęcia, tekst, oprogramowanie itp.), które mogłyby naruszać własność intelektualną osób trzecich lub co do których Klient nie jest w stanie wykazać prawa do ich używania w profilu klienta lub ich rozpowszechniania za pośrednictwem serwisu

(7) oficjalny-test-iq.com może weryfikować wszelkie informacje i wszelkie materiały zapisywane w profilu klientów, które mogłyby być przedmiotem niedopuszczalnego lub niezgodnego z prawem użytkowania. oficjalny-test-iq.com może także sprawdzać przestrzeganie wyżej wspomnianych warunków lub zgodność z obowiązującym prawem szczególnym, jak również gwarancję niezakłóconego działania i dostępności serwisu. Niemniej oficjalny-test-iq.com nie ma takiego obowiązku. W przypadku stwierdzenia naruszenia serwis oficjalny-test-iq.com jest upoważniony do usunięcia lub zmodyfikowania wszelkich informacji i materiałów, jak również do zablokowania dostępu. W przypadku wątpliwości, oficjalny-test-iq.com ma prawo podjąć ostateczną decyzję w sprawie dopuszczalności poddanego w wątpliwość sposobu użytkowania. Nieupoważnione zastosowanie/wykorzystanie serwisu oficjalny-test-iq.com może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

(8) Klient zobowiązuje się przesyłać do serwisu oficjalny-test-iq.com wszelkie wiadomości pocztą elektroniczną na adresy podane w witrynie internetowej lub pocztą, chyba że w niniejszych warunkach wyraźnie podane zostały do wiadomości Klienta inne metody kontaktu przez witrynę internetową. oficjalny-test-iq.com będzie przekazywać zalogowanemu Klientowi wiadomości zasadniczo za pomocą szablonu ekranu oficjalny-test-iq.com może także kontaktować się z Klientem na adres poczty e-mail podany w profilu.

(9) Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie treści, które zamieszcza w serwisie oficjalny-test-iq.com mogą być przeglądane przez użytkowników znajdujących się na jego liście rekomendacji, nawet w przypadku, kiedy inni użytkownicy subskrybowali usługi Interdate za pośrednictwem innych witryn spółki bądź jej partnerów.

(10) Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że serwis oficjalny-test-iq.com może wysyłać wiadomości w swoim imieniu, aby pomóc w zapoznaniu się z platformą i nawiązywaniu kontaktu z innymi użytkownikami. Klient może wyłączyć tę funkcję w swoim profilu w dowolnym momencie.

4 - Anulowanie i polityka zwrotu kosztów.

Z uwagi na fakt, że wszystkie Usługi świadczone są wyłącznie w formie cyfrowej, wyrażając zgodę na niniejsze warunki świadczenia Usług, Użytkownik potwierdza, że rozumie, iż Usługi uznaje się za zrealizowane na rzecz Użytkownika od momentu, kiedy dane treści cyfrowe (certyfikat z wynikami testu lub dostęp do systemu testowego) zostają udostępnione Użytkownikowi. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, Użytkownik potwierdza, że rozumie, iż treści cyfrowe, które zostały udostępnione nie mogą zostać anulowane ani zwrócone Dostawcy Usług. Dostawca Usług nie ma obowiązku zwrotu kosztów w związku z jakimkolwiek anulowaniem usług, które zostały Użytkownikowi dostarczone przed anulowaniem.

Użytkownik może anulować swoją subskrypcję w dowolnym momencie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W takim przypadku Użytkownik powinien jedynie ponieść koszty usług, które zostały mu dostarczone przed anulowaniem. Aby rozpocząć procedurę anulowania, Użytkownik musi wypełnić formularz anulowania w witrynie lub przesłać do Dostawcy Usług wiadomość e-mail (adres e-mail: info@oficjalny-test-iq.com) z następującymi danymi: temat wiadomości Użytkownika powinien brzmieć „Anulowanie Umowy”, a w treści wiadomości należy wpisać imię i nazwisko odraz dres e-mail.

Jeżeli Użytkownik anuluje swoją subskrypcję jak wskazano w postanowieniu niniejszych warunków powyżej, Użytkownik może wnioskować o zwrot kosztów za miesiąc bieżący, w którym Użytkownik złożył wniosek o anulowanie, pod warunkiem że Użytkownik uiścił już opłatę subskrypcyjną przed anulowaniem. Aby rozpocząć procedurę zwrotu kosztów, Użytkownik musi wypełnić formularz wniosku w witrynie lub przesłać do Dostawcy Usług wiadomość e-mail (adres e-mail: info@oficjalny-test-iq.com) z następującymi danymi: temat wiadomości użytkownika powinien brzmieć „Wniosek o refundację”, a w treści wiadomości należy wpisać imię i nazwisko, adres e-mail użyty do przesłania certyfikatu wyników IQ oraz dane rachunku bankowego Użytkownika.

Dostawca Usług ma obowiązek rozpatrzyć wszystkie wnioski Użytkownika dotyczące anulowania Usług lub zwrotu kosztów w ciągu 14 dni od ich otrzymania.